Work & Travel USA

 

 

 

 

 

AIEP/Interservice- ը 1991 թվականից իրականացնում է Աշխատանքային, Կրթամշակութային, Միջազգաին Փոխանակման բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք ընձեռում են օտար լեզվին գործնականում տիրապետելու, մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու, քաղաքակիրթ երկրների արժեքների հետ հաղորակցվելու և ճամփորդելու լայն հնարավորություններ:
Մասնակցելով բազմաթիվ կոնֆերանսների, գործնական հանդիպումների, ժողովների Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում

AIEP/Interservice-ը ձեռք է բերել աշխատանքային մեծ փորձ Կրթամշակութային Միջազգաին Փոխանակման Ծրագրերի իրականացման ոլորտում:
Այս տարիների ընթացքում, կազմակերպությանը շնորհվել են բազմաթիվ վկայականներ, երաշխավորագրեր, շնորհակալագրեր հանրահայտ Միջազգային Կազմակերպությունների կողմից: Մեր հմուտ մասնագետների պրոֆեսիոնալ աշխատանքի շնորհիվ, բազմաթիվ ուսանողներ և երիտասարդներ, տարբեր ծրագրերով մեկնել են Միացյալ Նահանգներ, Կանադա և Եվրոպական հանրաճանաչ երկրներ:


AIEP/Interservice -ը համագործակցում է միայն այն կազմակերպությունների հետ, ովքեր տվյալ երկրի կառավարության կողմից հաստատված են և հանդիսանում են WYSE Երիտասարդության Համաշխարհային Ուսանողական և Կրթական Կոնֆեդերացիա-ի անդամ, որոնց թվում է նաև AIEP/Interservice-ը՝ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում:


AIEP/Interservice-ը Աշխատանք և Ուսում Արտերկրում Au Pair ծրագրի  Հիմնադիրն է Հայաստանում, որը 1993 թ-ից իրականացնում է AU PAIR ծրագիրը Գերմանիայում, Ավստրիայում, Բելգիայում, Ֆրանսիայում, Նիդերլանդներում, ԱՄՆ-ում:

 

1998 թ-ից AIEP/Interservice-ը իրականացնում է "Work & Travel USA" Աշխատանք և Ճամփորդություն ԱՄՆ ծրագիրը և հանդիսանում է Ամերիկյան Կառավարության կողմից հաստատված՝ ավելի քան 40 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող InterExchange կազմակերպության  պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում:


"Work & Travel USA" ծրագիրը թույլ է տալիս ԲՈՒՀ-երի ցերեկային բաժնի (ստացիոնար, առկա) ուսանողներին, ամառային արձակուրդների ընթացքում, 3 ամսով օրինական աշխատել ԱՄՆ-ում, կատարելագործել անգլերենի իմացությունը, ծանոթանալ ԱՄՆ-ի մշակույթին, այցելել տեսարժան վայրեր, ձեռք բերել աշխատանքային փորձ և ի՞նչու չէ' վաստակել գումար ողջ ամառվա ընթացքում: 
Անգլերենի իմացությունը պարտադիր է:
Ծրագրի շրջանակներում Մասնակիցներին հնարավորություն կընձեռնվի ունենալ՝
Օրինական աշխատանքի իրավունք՝ 3 ամսով
Առաջարկված 1000-ից ավել աշխատատեղերից իրենց նախընտրած աշխատանքի ընտրության հնարավորություն՝ ազգային զբոսայգիներում, հանգստավայրերում, հյուրանոցներում, սննդի սպասարկման ոլորտում, սուպերմարկետներում և մի շարք այլ հետաքրքիր վայրերում:
Աշխատավարձ` ժամական 7,5$ -12$, շաբաթական 40-60 աշխատանքային ժամ
Բժշկական ապահովագրություն ԱՄՆ-ում գտնվելու ողջ ժամանակահատվածում
Սոցիալական անվտանգության քարտ (Social Security)
ԱՄՆ-ում գտնվելու ընթացքում Ձեր անվտանգությունը ապահովում է Ամերիկյան հովանավորող կազմակերպությունը!
Ծրագրի պահանջների, պայմանների և արժեքի մասին մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար,այցելեք կամ զանգահարեք մեր գրասենյակ հետևյալ հասցեով
Ավելի քան 25 Տարվա Աշխատանքային Փորձը Խոսում է Մեր Փոխարեն
Մասնակցելով մեր բազմաթիվ ծրագրերին դուք կստանաք հատուկ առաջարկներ, զեղչեր տվյալ ծրագրի արժեքից և ամենակարևորը՝ ապահովություն արտերկրում գտնվելիս:
Մեր ծրագրերն են՝
Աշխատանք և Ճամփորդություն ԱՄՆ - Work & Travel USA
Աշխատանք և Ուսում Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում - Au Pair World
Մասնագիտական վերապատրստում ԱՄՆ-ում
Բարձրագույն կրթություն Գերմանիայում (Ուսումը անվճար)
Բարձրագույն կրթություն Անգլիայում
Բժիշկների վերապատրաստում Գերմանիայում
Աշխատանք բժիշկների համար Գերմանիայում
Լեզվի դասընթացներ ձեր նախընտրած երկրում’ ԱՄՆ-ում, Կանադայում և Եվրոպական տարբեր երկրներում
Դիզայնի և Ինտերյերի Ինտիտուտ Իտալիայում
Ուսում Պրահայի Բիզնես Քոլեջում
Մասնագիտական վերապատրստում Չինաստանում
Աշխատանք և Ուսում Կանադայում
Մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար, այցելեք կամ զանգահարեք AIEP/Interservice կազմակերպություն

 

²ß˳ï³Ýù ¨ Ö³Ù÷áñ¹áõÃÛáõÝ ²ØÜ-áõÙ ( Work and Travel ϳñ×`WAT) Íñ³·ÇñÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó ³Ù³é³ÛÇÝ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ²ØÜ-áõ٠ųٳݳϳíáñ ³ß˳ï³ÝùÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ, Áݹ·ñÏí»É »ñÏñÇ ³éûñÛ³ ÏÛ³ÝùÇ Ù»ç, ÙáïÇÏÇó ß÷í»Éáí ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ³åñ»É³Ï»ñåÇ, Ùß³ÏáõÛÃÇ, Ýñ³ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ»ï, ϳï³ñ»É³·áñÍ»É Çñ»Ýó É»½í³Ï³Ý áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ØdzųٳݳÏ, Íñ³·ÇñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ²ØÜ-áõÙ ³ß˳ï»É` ³Ù»ñÇϳóÇÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³Ñ³í³ë³ñ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí:

êÇñáí Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ýù ²ß˳ï³Ýù ¨ Ö³Ù÷áñ¹áõÃÛáõÝ ²ØÜ Íñ³·ñáí Ù»ÏÝ³Í Ù»ñ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ Éáõë³ÝϳñÝ»ñÁª

Applicant

Appl

Appl5

Appl10

²Ù»ñÇϳÛáõ٠ϳñ× ³ß˳ï»ÉÝ áõ ³åñ»ÉÁ ½³ñ·³óÝáõÙ »Ý áõë³ÝáÕÇ åñáý»ëÇáÝ³É ß³ñÅáõݳÏáõÃÛáõÝÁ, Ý»ñ³½¹áõÙ »Ý Ýñ³ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÇ íñ³: ²Ù³é³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ г۳ëï³ÝáõÙ, ²íëïñdzÛáõÙ,   ´»É³éáõëáõÙ, ´áõÉÕ³ñdzÛáõÙ, â»ËdzÛáõÙ, ¾ëïáÝdzÛáõÙ, Üǹ»ñɳݹݻñáõÙ, Ȼѳëï³ÝáõÙ, èáõë³ëï³ÝáõÙ, üñ³ÝëdzÛáõÙ ¨ áõñÇß ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ:

Ìñ³·ñÇ Ä³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¨ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ

 • Ìñ³·ÇñÁ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ³ß˳ï»É ³Ù»Ý³ß³ïÁ 3 ³ÙÇë` Çñ»Ýó ³Ù³é³ÛÇÝ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇ ÁÝóóùáõÙ
 • Work & Travel USA Íñ³·ÇñÁ ³å³ÑáíáõÙ ¿ DS-2019 Ó¨, áñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ J-1 íǽ³ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ
 • WAT Íñ³·ñÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ³ß˳ï»É ÙdzÛÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ, áñÁ Ýßí³Í ¿  DS-2019-Á Ó¨áõÙ
 • àõë³ÝáÕÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý Ù»ÏÝ»É ²ØÜ Íñ³·ÇñÁ ëÏë»Éáõó 5 ûñ ³é³ç` ëÏë³Í ³ÛÝ ³Ùë³ÃíÇó, áñÁ Ýßí³Í ¿ DS-2019 Ó¨áõÙ
 • àõë³ÝáÕÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý Ù³ëݳÏó»É WAT Íñ³·ñÇÝ, ÙÇÙdzÛÝ Çñ»Ýó ³Ù³é³ÛÇÝ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇ ÁÝóóùáõÙ, ¨ ã»Ý ϳñáÕ µ³ó ÃáÕÝ»É Çñ»Ýó ¹³ë»ñÁ` Íñ³·ñÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ

DS-2019 Ó¨
DS-2019 Ó¨Á §Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status¦ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕà ¿, áñÁ ïñíáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇÝ, áíù»ñ Áݹ·ñÏí³Í »Ý WAT USA Íñ³·ñÇ Ù»ç: DS-2019 Ó¨Á ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ J-1 íǽ³ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ:
DS-2019 Ó¨Á μ³Õϳó³Í ¿ 3 ¿çÇó, áñï»Õ Ý»ñ³éí³Í »Ý`

 • Ù³ëݳÏóÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ
 • Ñáí³Ý³íáñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ
 • Íñ³·ñÇ Å³ÙÏ»ïÁ:

DS-2019 Ó¨Á å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óíÇ Ù³ëݳÏóÇ Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ ·ïÝíáÕ ²ØÜ-Ç ¹»ëå³Ý³ï³Ý ÑÛáõå³ïáë³Ï³Ý µ³ÅÇÝ:

 • DS-2019 Ó¨Á ÏÏÝùíÇ ÑÛáõå³ïáëÇ ÏáÕÙÇó , »ñµ áñ áõë³ÝáÕÁ ¹ÇÙÇ J-1 íǽ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ
 • سëݳÏÇóÁ å»ïù ¿ Çñ Ñ»ï ²ØÜ ï³ÝÇ ûñÇ·ÇÝ³É DS-2019 Ó¨Á Çñ ³ÝÓݳ·ñÇ ¨ J-1 íǽ³ÛÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ: سëݳÏÇóÁ å»ïù ¿ Çñ Ñ»ï ݳ¨ í»ñóÝÇ EOAF-Ç (³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·Çñ) Ù»Ï ûñÇݳÏ
 • سëݳÏÇóÝ»ñÁ ûñÇ·ÇÝ³É DS-2019 Ó¨Á ¨ ³ÝÓݳ·ÇñÁ ³ÙµáÕç Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ å»ïù ¿ å³Ñ»Ý Çñ»Ýó Ùáï
 • ²ØÜ-áõÙ ·ïÝí»Éáõ ÁÝóóùáõÙ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ ãÇ ÃáõÛɳïñíáõÙ »ñϳñ³óÝ»É Çñ»Ýó ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ DS-2019 Ó¨áõÙ Ýßí³Í ųÙÏ»ïÇó ³í»É
 • ²ØÜ-áõÙ ·ïÝí»Éáõ ÁÝóóùáõÙ, »Ã» áõë³ÝáÕÁ ÏáñóÝÇ DS-2019 Ó¨Á ϳ٠·áճݳÝ, Ù³ëݳÏÇóÁ å»ïù ¿ ³Ýѳå³Õ ï»Õ»Ï³óÝÇ Ñáí³Ý³íáñáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ Ýáñ ÷³ëï³ÃÕûñ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ:


J-1 íǽ³
J-1 íǽ³Ý ûñÇÝ³Ï³Ý ÙáõïùÇ ÷³ëï³ÃáõÕà ¿: ²ÛÝ ÏÝùíáõÙ ¿ Ù³ëݳÏóÇ ³ÝÓݳ·ñÇ Ù»ç ¨ ÝßáõÙ ¿ WAT USA Ù³ëݳÏóÇ Ï³ñ·³íÇ׳ÏÁ, áñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ WAT USA Ù³ëݳÏÇóÁ Ùáõïù ¿ ·áñÍáõÙ ²ØÜ: J-1 íǽ³ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ, µáÉáñ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý ëïáñ³·ñí³Í DS-2019 Ó¨Á: J-1 íǽ³Ûáí Å³Ù³Ý³Í Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ, å»ïù ¿ ųٳݳÏÇÝ Ù»ÏÝ»Ý ²ØÜ-Çó: ²ØÜ  ųٳݻÉáõÝ å»ë, Íñ³·ñÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ  ÏÙ³ëݳÏó»Ý  ÏáÕÙÝáñáßÇã ë»ÙÇݳñÇÝ, áñÇó Ñ»ïá ÏÙ»ÏÝ»Ý Çñ»Ýó ³ß˳ï³í³ÛñÁ: ê»ÙÇݳñÇ ÁÝóóùáõÙ ÏùÝݳñÏí»Ý ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ»ï ³éÝãíáÕ Ñ³ñó»ñ:

²ØÜ- áõÙ Çñ»Ýó ³Ù³é³ÛÇÝ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÁ µáí³Ý¹³Ï³ÉÇó Ï»ñåáí ³ÝóϳóÝ»Éáõó Ñ»ïá, áõë³ÝáÕÝ»ñÁ Ïí»ñ³¹³éÝ³Ý Çñ»Ýó ѳÛñ»ÝÇùª ³Ý·É»ñ»ÝÇ, ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ñáõëï å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñáí áõ ·Çï»ÉÇùÝ»ñáí: