Au Pair

ÆÜîºðêºðìÆêÀ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ AU PAIR Íñ³·ÇñÁ • 

Au Pair Գերմանիա (Աշխատանք և Ուսում Գերմանիայում) 
Այն դիմորդները, ովքեր չեն տիրապետում գերմաներեն լեզվին, հնարավորություն կընձեռնվի մասնակցելու երկամսյա ԱՆՎՃԱՐ Գերմաներեն լեզվի դասընթացների Հայաստանում, որպեսզի ձեռք բերեն A1 վկայական՝ որը ծրագրի պահանջներից մեկն է:
AIEP/Interservice-ը՝ Au Pair- Աշխատանք և Ուսում Արտերկրում ծրագրի Հիմնադիրն է Հայաստանում և համագործակցում է աշխարհի տարբեր երկրների հանրահայտ Au Pair կազմակերպությունների հետ, որոնք կուտակել են լուրջ փորձառություն այդ բնագավառում:
Au Pair համակարգը խստորեն վերահսկվում է ընդունող երկրի համապատասխան գերատեսչությունների կողմից, ապահովելով մասնակցի անվտանգությունը արտերկրում գտնվելիս:
Au-Pair ծրագիրը մասնակցին հնարավորություն է ընձեռնում կատարելագործվելու օտար լեզվի իմացության մեջ, ծանոթանալու ընդունող երկրի մշակույթին, պատմությանն ու ավանդույթներին և միևնույն ժամանակ ձեռք բերելու երեխա խնամելու մեծ փորձ: Ծրագրի շրջանակներում, «Միջազգային Au Pair Ասոցիացիա»-ի անդամ կազմակերպության կողմից, նախօրոք ընտրված և երաշխավորված հյուրընկալող ընտանիքում մասնակցին տրամադրվում է ԱՆՎՃԱՐ՝ 
.բժշկական ապահովագրություն
.առանձին սենյակ 
.Wi-Fi ինտերնետ 
.սնունդ
.լեզվի դասընթացներ 
.գրպանի գումար, ամսական սկսած 260 Եվրո-ից
24 ժամյա թեժ գիծ
Մասնակիցը պետք է լինի 18-27 տարեկան
Ծրագրի տևողությունը՝ 12 ամիս
 AIEP/Interservice-ը 1993 թ-ից իրականացնում է AU PAIR ծրագիրը Գերմանիայում, Ավստրիայում, Բելգիայում, Ֆրանսիայում, Նիդերլանդներում, ԱՄՆ-ում, Չինաստանում:
Մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար, այցելեք կամ զանգահարեք մեր գրասենյակ:

 

Work & Travel USA

Work and Travel USA

Work & Travel USA Íñ³·ÇñÁ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë` ųٳݳϳíáñ ³ß˳ï³ÝùÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ͳÝáÃ³Ý³É ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ³åñ»É³Ï»ñåÇ, Ýñ³ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ»ï:  سëݳÏÇóÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ͳÝáÃ³Ý³É ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ñ»ï, ¨ ϳï³ñ»É³·áñÍ»É Çñ»Ýó É»½í³Ï³Ý áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  ØdzųٳݳÏ, Íñ³·ÇñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ²ØÜ-áõÙ ³ß˳ï»É` ³Ù»ñÇϳóÇÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³Ñ³í³ë³ñ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí: Work & Travel USA Íñ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó ¿ª ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÝ áõ ³Ùñ³åݹáõÙÁ: àõë³ÝáÕÝ»ñÁ Ù³ëݳÏóáõÙ »Ý Work & Travel USA Íñ³·ñÇݪ Çñ»Ýó ³Ù³é³ÛÇÝ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇ ÁÝóóùáõÙ: 

²ØÜ-áõ٠׳Ù÷áñ¹»Éáõ ¨ ³ß˳ï»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ • ³Ù³éí³ 3 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ • 

 

²Ýí׳ñ àõëáõÙª ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ:

ֳݳå³ñÑ ¹»åÇ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛáõÝ ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñ • 

1. î³ñÇùÁ` 17 ï³ñ»Ï³Ý »õ ³í»ÉÇ
2. ¸³ëÁÝóóÇ ï»ë³ÏÁª ÆÝï»ÝëÇí ϳ٠äñ»ÙÇáõÙ
4. ¸³ëÁÝóóÇ í³ÛñÁ` ´»ñÉÇÝ, üñ³ÝÏýáõñï, гٵáõñ·, ØÛáõÝË»Ý ¨ ³ÛÉÝ
5. ¶»ñٳݻñ»Ý É»½íÇ ¹³ëÁÝóóÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁª ëÏë³Í 8 ß³µ³Ã, »Ã» áõÝ»ù ´2 ٳϳñ¹³ÏÇ ë»ñïÇýÇϳï:

6. ¸³ëÁÝóóÝ»ñ ¶»ñٳݻñ»Ý É»½íÇ ÇÙ³óáõÃÛ³Ý µáÉáñ ٳϳñ¹³ÏÝ»ñÇ, ݳ¨ ëÏëݳÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
7. ä»ï³Ï³Ý ¨ Ù³ëݳíáñ ´àôÐ-»ñ (Áëï Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³Ý)
8.гٳÉë³ñ³Ý»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝ ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ ³ÙµáÕç ï³ñ³ÍùáõÙ (ѳٳӳÛÝ ÁÝïñ³Í Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³Ý):

Ìñ³·ÇñÁ Çñ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ¿`

- ÊáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³µ»ñÛ³É
- ú·ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¨ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝáõÙ
- гÛïÇ ÷³ëï³ÃÕûñÇ ëïáõ·áõÙ
- ²Ýѳï³Ï³Ý³óí³Í ¹³ëÁÝóóÇ ·ñ³ýÇÏÇ å³ïñ³ëïáõÙ
- ¶»ñÙ³ÝdzÛáõÙ »ñ»ù ѳٳÉë³ñ³ÝÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ

È»½íÇ ¹³ëÁÝóóÝ»ñ ºíñáå³ÛáõÙ ¨ ²ØÜ-áõÙ

È»½íÇ ¹³ëÁÝóóÝ»ñ ¨ ׳Ù÷áñ¹áõÃÛáõÝ` ëÏë³Í 2 ß³µ³ÃÇó • 

È»½íÇ ¹³ëÁÝóóÝ»ñ ¨ ׳ÙÃáñ¹áõÃÛáõÝ' ²Ý·ÉdzÛáõÙ, ¶»ñÙ³ÝdzÛáõÙ, üñ³ÝëdzÛáõÙ, Æëå³ÝdzÛáõÙ, سÉóÛáõÙ, ²ØÜ-áõÙ ¨ ³ÛÉÝ: àõëáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ñ»ÕÇݳϳíáñ É»½íÇ Ï»ÝïñáÝÝ»ñáõÙ: àõëÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ 2 ß³µ³ÃÇó ÙÇÝ㨠52 ß³µ³Ã. ¸³ëÁÝóóÝ»ñÇ í»ñçáõÙ ïñíáõÙ ¿ íϳ۳ϳÝ: